Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja o zmianie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż Rada Miasta w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę nr 246/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2016r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 12,00 złotych miesięcznie na osobę. Zmianie, uległa także stawka za jednokrotne odebranie odpadów z pojemnika na odpady komunalne zmieszane oraz z pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego, zawierającego odpady ulegające biodegradacji, powstające na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za ich jednokrotny odbiór wyniesie odpowiednio:

- pojemnik lub worek o pojemności 0,08 m 3 - stawka w wysokości 10,35 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m 3 - stawka w wysokości 12,50 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 0,24 m 3 - stawka w wysokości 21,80 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 1,10 m 3 - stawka w wysokości 95,15 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 5,00 m 3 - stawka w wysokości 433,77 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 7,00 m 3 - stawka w wysokości 594,88 zł.

Przypominamy także o ustalonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie częstotliwościach odbioru odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkanych lub w części niezamieszkanych, która wynosi dla:

  • odpadów komunalnych zmieszanych - raz w tygodniu (w deklaracji krotność 4,34)

z zastrzeżeniem dla:

- targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- szpitali – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- ogródków działkowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, pozostałym nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- cmentarzy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- zespołów wolnostojących garaży (kompleksów garaży) – nie rzadziej niż raz na pół roku,

  • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - raz na dwa tygodnie (w deklaracji krotność 2,17)

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 250 z póź. zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydenta miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Deklaracja DO-1 dotyczy nieruchomości zamieszkanych oraz w części zamieszkanych.
Deklaracja DO-2 - dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne oraz w części niezamieszkanych, na których powstają odpady.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2016 12:51:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie