Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja o zmianie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż w dniu 13.06.2019r. na wniosek Rada Miasta Siemianowice Śląskie podjęła uchwałę nr 97/2019 (Dz. Urz. Woj. Śl., z 2019, poz. 4571)  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2019r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 18,50 złotych miesięcznie na osobę. Zmianie, uległa także stawka za jednokrotne odebranie odpadów z pojemnika na odpady komunalne zmieszane oraz z pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego, zawierającego odpady ulegające biodegradacji, powstające na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za ich jednokrotny odbiór wyniesie odpowiednio:

- pojemnik lub worek o pojemności 0,08 m 3 - stawka w wysokości 14,49 zł,

- pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m 3 - stawka w wysokości 17,50 zł,

- pojemnik o pojemności 0,24 m 3 - stawka w wysokości 30,52 zł,

- pojemnik o pojemności 1,10 m 3 - stawka w wysokości 133,17 zł,

- pojemnik o pojemności 5,00 m 3 - stawka w wysokości 607,28 zł,

- pojemnik o pojemności 7,00 m 3 - stawka w wysokości 713,86 zł.

Przypominamy także o ustalonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie częstotliwościach odbioru odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkanych lub w części niezamieszkanych, która wynosi dla:

  • odpadów komunalnych zmieszanych - raz w tygodniu (w deklaracji krotność 4,34)

z zastrzeżeniem dla:

- targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- szpitali – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- ogródków działkowych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, pozostałym nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- cmentarzy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- zespołów wolnostojących garaży (kompleksów garaży) – nie rzadziej niż raz na pół roku (w deklaracji krotność 0,17),

  • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - raz na dwa tygodnie (w deklaracji krotność 2,17)

Ponadto informujemy, że:

1. Płatnicy (mieszkańcy) nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas miesięcznie zgodnie z  wyliczoną kwotą, do 25 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. Pierwszą opłatę w zmienionej stawce za miesiąc sierpień 2019 r. należy uiścić do 25 sierpnia 2019 r.

3. Opłaty uiszcza się przelewami na indywidualne konto bankowe lub wpłatami gotówką w wybranej kasie Urzędu Miasta

Deklaracja DO-1 dotyczy nieruchomości zamieszkanych oraz w części zamieszkanych.
Deklaracja DO-2 - dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne oraz w części niezamieszkanych, na których powstają odpady.

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  27‑02‑2013 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2019 11:15:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie