Nowy system gospodarowania odpadami


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje na terenie Miasta Siemianowice Śląskie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wraz ze zmianą ustawy zmieniła się forma opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe umowy podpisywane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne zostały zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy. Odpady komunalne po 1 lipca 2013 roku odbierane są z nieruchomości znajdujących się na terenie Siemianowic Śląskich przez przedsiębiorstwo, które wybrane jest przez gminę w ramach postępowania przetargowego. Do tego czasu wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani byli rozwiązać zawarte umowy.

W naszym Mieście opłata jest uiszczana co miesiąc a jej wysokość uzależniona jest w przypadku nieruchomości zamieszkanych od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty, w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jest to zarząd spółdzielni a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości.

Ponadto nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje w naszym Mieście również nieruchomości niezamieszkane (np. zakłady pracy, szkoły, nieruchomości o charakterze handlowo-usługowo-produkcyjnym itp.), których właściciele zobowiązani są do uiszczania opłaty w zależności od wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne oraz ustalonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie krotności odbioru odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji. Wzory deklaracji są udostępnione na stronie internetowej (link poniżej) oraz w budynkach Urzędu Miasta.

UWAGA

Jeżeli liczba osób zameldowanych nie pokrywa się z ilością osób zamieszkujących dana nieruchomość do deklaracji mieszkaniec powinien załączyć (lub przekazać zarządcy bądź właścicielowi nieruchomości) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.

Informację dotyczące terminów i sposobów płatności za zagospodarowanie odpadami zamieszczone są w zakładce: uiszczanie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (link poniżej).

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich pokój 8 i 9, tel. (32) 760-54-93, 760-54-94, 760-54-54, 760-54-72, 760-54-27, 760-54-92,  e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  12‑12‑2012 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  12‑12‑2012 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2020 15:38:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie