System gospodarowania odpadami komunalnymi


Od 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie obowiązuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, który na mocy podjętych aktów prawa miejscowego obejmuje swym zakresem nieruchomości zamieszkałe tj. wszystkich mieszkańców miasta, jak również nieruchomości niezamieszkałe tj. między innymi firmy, placówki oświatowe czy zakłady opieki zdrowotnej. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata ponoszona jest za dany miesiąc „od mieszkańca”, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata ponoszona jest miesięcznie w zależności od wielkości i ilości zadeklarowanych pojemników, przy uwzględnieniu częstotliwości ich opróżniania. W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty, w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jest to zarząd spółdzielni, a w przypadku budynków jednorodzinnych i budynków wolnostojących właściciel nieruchomości.

Gmina od 1 lipca 2013 powierza odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie podmiotowi wybranemu w ramach postępowania przetargowego. To głównie od kwoty zaoferowanej w takim przetargu uzależniona jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje obecnie między innymi obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także odpady tekstyliów i odzieży. Część z wyżej wskazanych odpadów komunalnych jest odbierana spod nieruchomości, a część odpadów mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 18E w Siemianowicach Śląskich, do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanego w wybranych miejscach na terenie miasta, jak również do innych wskazanych punktów zbiórki wybranych odpadów komunalnych.

Od niedawna właściciele nieruchomości niezamieszkałych - wolnostojących, mają możliwość wystąpienia z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu obowiązujących warunków w tym zakresie. Informacje na ten temat znajdują się tutaj: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/001 oraz https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/016

 

Linki do najważniejszych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/009
  2. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/010
  3. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/011
  4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/013
  5. Uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/042/004/007

 

UWAGA

Jeżeli liczba osób zameldowanych nie pokrywa się z ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość do deklaracji mieszkaniec powinien załączyć (lub przekazać zarządcy bądź właścicielowi nieruchomości) dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich, w pokoju nr 014, tel. (32) 760-54-93, 760-54-94, 760-54-54, 760-54-72, 760-54-27, 760-54-92, e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  04‑11‑2022 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  12‑12‑2012 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2022 08:06:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie