Dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania


Tryb udostępniania na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie

 

Źródła prawa:

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Udostępnienie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Urzędu Miasta następuje poprzez:

1) publikację informacji sektora publicznego, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP); zasady prowadzenia i publikacji w BIP reguluje odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta,

2) publikację w portalu danych dane.gov.pl,

3) publikację na platformie Bank Danych o Mieście,

4) na wniosek, z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Informacja sektora publicznego do ponownego wykorzystywania udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona w BIP, w portalu danych dane.gov.pl lub na platformie Bank Danych o Mieście.

Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP, w portalu danych dane.gov.pl lub na platformie Bank Danych o Mieście,

2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,

3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

3. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP wymaga

zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej

nazwy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,

3) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację

o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego

wykorzystywania,

4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy

ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle

pochodzenia,

5) poinformowanie wnioskodawcy, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,

3) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,

4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,

5) poinformowanie wnioskodawcy, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w Kancelarii Podawczej Urzędu ul. Jana Pawła II 10 (parter), ul. Michałkowicka 105 (parter),

  • drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP Siemianowice, ePUAP - opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem „profil zaufany”,

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.

     

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  • informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania udostępnia się lub przekazuje bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.


 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 
Informacja wytworzona przez:
Olimpia Ludwikowska , w dniu:  25‑02‑2020 13:10:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  25‑02‑2020 13:10:06
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2023 15:24:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie