Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty WORD, EXCEL oraz dokumenty pakietu LibreOffice, które zostały źle przygotowane i nie są w pełni dostępne cyfrowo
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sabina Miland.
 • E-mail: s_miland@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605445

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech
 • Adres: ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

 • Przed wejściem do budynku znajduje się na wysokości 1,2 m dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku - znajduje się 1 miejsce parkingowe oraz 3 miejsca wokół budynku,
 • Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku - osoby ze szczególnymi potrzebami mogą swobodnie korzystać z pomieszczeń na parterze,
 • Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, wyposażonym w schodołaz,
 • Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko, przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna oraz głośnik,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku

2. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

 • Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy,
 • Główne wejście do budynku oraz parter wolny od barier architektonicznych,
 • Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku - osoby ze szczególnymi potrzebami swobodnie korzystają z pomieszczeń parteru,
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

3. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 - Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja

 • Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym,
 • Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja znajduje się na wysokim parterze,
 • Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się okolicy wejścia do budynku,
 • Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku.

4. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 - Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

 • Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko, przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat pomieszczeń w budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a
 • W kasie Urzędu znajduje się pętla indukcyjna,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Toaleta znajduje się na parterze budynku. 

5. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 - Referat Świadczeń

 • Budynek posiada dwa wejścia.
 • Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd.
 • Przed głównym wejściem na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,
 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

         - niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń,

         - parter oraz 1 piętro - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

 • Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a,
 • W Rerefacie Świadczeń w Biurze Obsługi Mieszkańców znajdującym się przy wejściu do budynku jest pętla indukcyjna,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

6. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

 • Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze,
 • W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru,
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

7. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Wydział Kultury i Sportu, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów.

 • Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

       - pierwsze piętro - Wydział Kultury i Sportu,

       - drugie piętro - Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów,

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,
 • Przed wejściem do budynku znajduje się domofon,
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostepności tłumacza języka migowego:

 • Tłumacz języka migowego online

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy na miejscu w 2 siedzibach Urzędu oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Z tłumacza języka migowego on-line można skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać, bądź można połączyć się z dowolnego miejsca w godzinach urzędowania przez stronę internetową. Usługę zdalnego tłumacza języka migowego oferujemy w dwóch lokalizacjach Urzędu Miasta:

1. ul. Jana Pawła II 10,
2. ul. Michałkowicka 105.

Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza w siedzibie Urzędu powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Kancelarii Podawczych znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 10
lub przy ul. Michałkowickiej 105. Następnie poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy urzędu w parę minut udostępnią Państwu kontakt z tłumaczem języka migowego i pomogą w załatwieniu sprawy urzędowej.

 • Tłumacz języka migowego na wniosek

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie wniosku w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie), lub przesłanie go za pośrednictwem:

 • e-mail na adres ratusz@um.siemianowice.pl   
 • listu przesłanego drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
  ul. Jana Pawła II 10, 41 – 100 Siemianowice Śląskie
 • fax +48 (32) 760 52 80
 • platformy ePUAP

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2021 10:33:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie