zgromadzenia


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Dąbrowskiego 13 pokój nr 8 (II piętro), 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 7301 887 lub 7301 888
faks +48 32 760 52 80
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

Zgromadzenia w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można przez całą dobę do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śl. (MCZK) :

 • e-mail: mczk@um.siemianowice.pl

 • tel. +48 32 220 01 80


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych


Godziny przyjmowania interesantów:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
  poniedziałek 7:00—17:00
  wtorek 8:00—16:00
  środa 8:00—16:00
  czwartek 8:00—16:00
  piątek 8:00—14:00

 • Dyspozytorzy MCZK  - przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu w trybie uproszczonym:
  całodobowo, 7 dni w tygodniu
  e-mail: mczk@um.siemianowice.pl
  tel. +48 32 220 01 80


Uwagi:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;

 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powinno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.


Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.


Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń: 
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się u Dyspozytorów MCZK (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

 • telefonicznie pod numerem: +48 32 220 01 80
  lub

 • pocztą elektroniczną na adres:  mczk@um.siemianowice.pl


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

 • zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/dowodowym/legitymacyjnym

 • w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę tej osoby na przyjęcie obowiązków przewodniczącego.

  https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/34858/zawiadomienie-o-organizacji-zgromadzenia

Informacja wytworzona przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  14‑10‑2015 14:02:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Klaudia Kopic
email: k_kopic@um.siemianowice.pl tel.:327605226
, w dniu:  14‑10‑2015 14:02:05
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2024 12:52:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie