Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków


         Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z Planem Kontroli1.

Kontrole w imieniu Prezydenta Miasta prowadzą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz Straż Miejska.

Właściciele nieruchomości otrzymują pismo z informacją o obowiązku przeprowadzenia kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych, zawierające informacje o okresie za jaki przeprowadzona zostanie kontrola, o kontrolowanych dokumentach oraz o potrzebie skontaktowania się w celu umówienia dogodnego terminu i godziny kontroli. Kontrole prowadzone są w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. Jest również możliwość przeprowadzenia kontroli poprzez ePUAP oraz listownie. Z każdej kontroli spisywany jest protokół.

W przypadku braku kontaktu w sprawie kontroli z pracownikami Urzędu Miasta, a także w sytuacji nie złożenia zgłoszenia dotyczącego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji, kontrole pozbywania się nieczystości ciekłych przeprowadza Straż Miejska Siemianowice Śląskie.

Kontroli podlegają dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a są to: umowy, rachunki, faktury VAT lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi w przedmiotowym zakresie2. Na terenie Siemianowic Śląskich nie ma obowiązku zawierania umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych, jednak nie zwalnia to z posiadania innych z wyżej wymienionych dokumentów.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć usługi opróżniania nieczystości ciekłych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie dostępny jest pod linkiem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610941.

        Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta3 w przypadku zbiorników bezodpływowych pozbywanie się nieczystości ciekłych powinno się odbywać w sposób gwarantujący niedopuszczenie do ich przepełniania się, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób wynikający z instrukcji eksploatacji danego typu instalacji, intensywności użytkowania, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

          Za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi nałożenie mandatu karnego przez Straż Miejską. Brak opróżnienia skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego, przy zastosowaniu górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, określonej Uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie.

             Ponadto kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny4.

       

Podstawa prawna:

1art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2Uchwała nr 573/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

3Uchwała nr 146/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie ze zm. Ostatnia zmiana regulaminu określająca przepisy względem pozbywania się nieczystości ciekłych została wprowadzona Uchwałą nr 573/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

4art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka , w dniu:  14‑02‑2023 12:17:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl
, w dniu:  14‑02‑2023 12:17:48
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2024 11:39:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie