Konsultacje społeczne


OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE NADANIA STATUTU ŻŁOBKOWI MIEJSKIEMU Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

-> Zarządzenie Nr 3320/2018 z 10 maja 2018 r.
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA STAŁE OBWODY DO GŁOSOWANIA

-> Zarządzenie Nr 3231/2018 z 12 kwietnia 2018 r.
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

-> Zarządzenie Nr 3148/2018 z 9 marca 2018 r.
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny wersja pdf

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 143/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ Z PÓŹN. ZM.

-> Zarządzenie Nr 3139/2018 z 8 marca 2018 r.
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny wersja pdf

-> Formularz konsultacyjny wersja edytowalna

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE CZĘŚCIOWEJ ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NR 184/2016 Z DNIA 25 LUTEGO 2016R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1466)

-> Zarządzenie Nr 3024/2018
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE CZĘŚCIOWEJ ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NR 183/2016 Z DNIA 25 LUTEGO 2016R. W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1465)

-> Zarządzenie Nr 3023/2018
-> Projekt Uchwały
-> Formularz konsultacyjny

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE CZĘŚCIOWEJ ZMIANY UCHWAŁY NR 37/2011 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH Z DNIA 24 LUTEGO 2011 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU MIASTA NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

-> Zarządzenie Nr 2753/2017

-> PROJEKT UCHWAŁY

-> FORMULARZ KONSULTACYJNY

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA, POZBAWIANIA ORAZ WYSOKOŚCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH

-> Zarządzenie Nr 2310/2017
-> Formularz konsultacji
-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, W SPRAWIE WEJŚCIA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SKŁAD TWORZONEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

-> Zarządzenie Nr 2184/2017
-> Formularz konsultacji
-> Uchwała nr 374/2017 Rady Miasta
-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE WPROWADZENIA STREF CEN (STAWEK TARYFOWYCH) OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY PRZEWOZIE OSÓB I ŁADUNKÓW TAKSÓWKAMI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

-> Zarządzenie Nr 2126/2017
-> Projekt Uchwały
-> Formularz zgłoszenia opinii

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE WPROWADZENIA PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH OKREŚLAJĄCYCH ZASADY PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI ORAZ DODATKOWYCH OZNACZEŃ IDENTYFIKUJĄCYCH TAKSÓWKĘ OSOBOWĄ NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

-> Zarządzenie nr 2125/2017

-> Projekt Uchwały

-> Formularz zgłoszenia opinii

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULATCJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

 

-> Zarządzenie 1389/2016

-> ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 1389/2016

-> Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022

-> Załącznik - Karta Projektów

-> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

KONSULTACJE W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU MIASTA NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

-> Zarządzenie 1307/2016

-> Uchwała Rady Miasta w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

-> Formularz

 

KONSULTACJE W SPRAWIE WSTĄPIENIA PRZEZ MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DO TWORZONEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

-> Zarządzenie 1220/2016

-> KARTA DO GŁOSOWANIA

-> Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia do Związku Metropolitalnego

MATERIAŁY INFORMACYJNE

-> Informacja o związku metropolitalnym

-> Informacje - zespół konsultacyjny GZM

-> Mapa KPZK

-> Mapa SRWŚI

-> Obszar metropolitalny

-> Prezentacja Metropolia

-> Ulotka Metropolia

KONSULTACJE W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

-> Zarządzenie 1076

-> Projekt Uchwały

-> Protokoły po konsultacjach

KONSULTACJE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWAQNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

-> Zarządzenie 1077

-> Projekt Uchwały

-> Protokół Szczegółowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Projekt Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

-> Zarządzenie nr 779/2015
-> Projekt uchwały
-> Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE: PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU PN. "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJJNEJ W MIEŚCIE SIEMIANWOICE ŚLĄSKIE"

->  Zarządzenie nr 689/2015
-> projekt: "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE"

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU ZMIAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ORAZ POŁĄCZENIA SZKÓŁ W ZESPOŁY - OD 01.09.2015 R.

-> sprawozdanie z konsultacji
-> zarządzenie Prezydenta Miasta nr 232
-> zarządzenie Prezydenta Miasta nr 205

KONSULTACJE W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: PRZYJĘCIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015
-> sprawozdanie z konsultacji
-> zaproszenie do udziału w konsultacjach
-> formularz
-> zarządzenie Prezydenta Miasta
-> projekt uchwały Rady Miasta

KONSULTACJE W SPRAWIE: WZNIESIENIA POMNIKA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI GÓRNIKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI PODCZAS WYKONYWANIA SWOJEJ PRACY
-> sprawozdanie z konsultacji
-> zarządzenie Prezydenta Miasta
-> projekt uchwały Rady Miasta

KONSULTACJE W SPRAWIE: PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
-> sprawozdanie z konsultacji
-> projekt programu współpracy na 2014 r.
-> zarządzenie Prezydenta Miasta

KONSULTACJE W SPRAWIE: CZĘŚCIOWEJ ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH NR 325/2013 Z DNIA 24 STYCZNIA 2013 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
-> sprawozdanie z konsultacji
-> projekt autopoprawki do uchwały
-> projekt uchwały
-> zarządzenie


KONSULTACJE W SPRAWIE: SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
-> sprawozdanie z konsultacji
-> projekt autopoprawki do uchwały
-> projekt uchwały
-> zarządzenie
KONSULTACJE W SPRAWIE: CZĘŚCIOWEJ ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH NR 285/2012 Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
-> sprawozdanie z konsultacji
-> projekt autopoprawki do uchwały
-> projekt uchwały
-> zarządzenie
KONSULTACJE W SPRAWIE: OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (WRAZ Z PROJEKTEM DEKLARACJI ORAZ OŚWIADCZENIA)
-> projekt uchwały
-> załącznik nr 1 do projektu uchwały
-> załącznik nr 2 do projektu uchwały
-> załącznik nr 3 do projektu uchwały
-> zarządzenie nr 1228
KONSULTACJE W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH NR 288/12 Z DNIA 5 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE RODZAJU USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW ORAZ WYSOKOŚCI CEN ZA TE USŁUGI (RAZ Z PROJEKTEM ZLECENIA)
-> projekt uchwały
-> załącznik do projketu uchwały
-> zarządzenie nr 1227
KONSULTACJE W SPRAWIE: USTALENIA GÓRNEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE TEJ DZIAŁALNOŚCI
-> projekt uchwały
-> zarządzenie nr 1229
KONSULTACJE W SPRAWIE PODDANIA SPOŁECZNEJ OCENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE: OBNIŻENIA WYSOKOŚCI WSKAŹNIKÓW PROCENTOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 10 USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA 2001 R. O DODATKACH MIESZKANIOWYCH
-> uchwała Rady Miasta
-> zarządzenie
-> sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
KONSULTACJE W SPRAWIE PODDANIA SPOŁECZNEJ OCENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W SPRAWIE: PRZYJĘCIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2013 - 2017
-> uchwała Rady Miasta
-> zarządzenie
-> sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

KONSULTACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

- Zarządzenie nr 1118/2012 Prezydenta Miasta w sprawie: poddania konsultacjom społecznym projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
305KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie PR
22‑03‑2018 14:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie
21‑03‑2018 13:52:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
402KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne w sprawie podziału miasta Siemianowice Śląskie na okręgi wyborcze

09‑03‑2018 12:12:45
Dokumenty:
Plik pdf zarządzenie.pdf
09‑03‑2018 12:14:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały okręgi-2.pdf
09‑03‑2018 12:14:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz.pdf
09‑03‑2018 12:14:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
693KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 54 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Bącol
email: a_bacol@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-483
, w dniu:  07‑11‑2012 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adrian Merta
email: a_merta@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-309
, w dniu:  07‑11‑2012 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2023 10:26:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie