Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUIKZP)


Zgodnie  z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy jest podstawo­wym aktem planistycznym w gminie określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Prezydent Miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy.

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie  może  stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych, natomiast ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacja wytworzona przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  17‑05‑2019 11:11:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Remigiusz Karwat
email: r_karwat@um.siemianowice.pl tel.:32-7605-440
, w dniu:  17‑05‑2019 11:11:08
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2021 11:55:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie