Wnioski o zapewnienie dostępności


Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

06‑09‑2021 17:08:52

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miasta Siemianowice Śląskie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej. Z tej formy ma prawo skorzystać każdy klient Urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Przykładowy wzór wniosku dotyczący informacji o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej znajduje się na dole strony.


Zapewnienie dostępności na wniosek

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej?

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek
o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.

WAŻNE – warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie interesu faktycznego wobec instytucji, do której wnosi się wniosek
o zapewnienie dostępności. Interes faktyczny to potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.
 
Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza lub uniemożliwia Ci w korzystaniu w pełni z usług świadczonych przez Urząd,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą, czyli jak można się z Tobą skontaktować,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę - jeżeli dotyczy.


Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. 
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd Miasta niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.

Złożenie wniosku 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie;
 • osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 10 oraz ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich; 
 • drogą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl

Tryb odwoławczy 

W przypadku, gdy Urząd Miasta nie zapewnił Ci dostępności w sposób wskazany we wniosku lub nie zapewnił Ci dostępu alternatywnego to masz prawo złożyć skargę na brak dostępności. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami masz 30 dni na złożenie skargi, licząc od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

Do kogo składasz skargę na brak dostępności?

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON. Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności znajduje się na dole strony.


Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności?
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub ich elementów może:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd Miasta niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie;
 • osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 10 oraz ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich;
 • drogą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd Miasta Siemianowice Śląskie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do organu nadzorującego - Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przykładowy wzór wniosku znajduje się na dole strony.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

06‑09‑2021 17:06:19
Dokumenty:
Plik pdf informacja_o_braku_dostepnosci_Urzad_Miasta_1018225.pdf
25‑08‑2022 09:56:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_1018226.pdf
25‑08‑2022 09:56:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek z zadaniem o zapewnienie dostepnosci cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej UM.pdf
25‑08‑2022 09:58:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dawid Poniedziałek
email: d_poniedzialek@um.siemianowice.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 16:57:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Poniedziałek
email: d_poniedzialek@um.siemianowice.pl
, w dniu:  06‑09‑2021 16:57:34
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2021 17:08:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie