Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty WORD, EXCEL oraz dokumenty pakietu LibreOffice, które zostały źle przygotowane i nie są w pełni dostępne cyfrowo
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sabina Miland.
 • E-mail: s_miland@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605445

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech
 • Adres: ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie
 • E-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • Telefon: 327605200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, wyposażonym w schodołaz. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczony jest dzwonek na wysokości 1,2 m. Dzwonek służy do wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem
do budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się 1 miejsce oraz 3 miejsca wokół budynku.
Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki organizacyjnej. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna oraz głośnik. Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku.
Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.

2. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Parter budynku jest dostępny pod względem architektonicznym. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe.
Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku – wszystkie pomieszczenia biurowe
na parterze budynku są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta znajduje się na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.
Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna.

3. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 - Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja, Wydział Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Seniorów.

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym. Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja, Wydział Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Seniorów są na parterze budynku. Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – w pobliżu wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca. Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się stanowisko wyposażone w pętle indukcyjną.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

4. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 - Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody
oraz podjazd. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na parterze budynku, natomiast Wydział Edukacji na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy.
Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku.
Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się stanowisko do obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. W budynku znajduje się stanowisko wyposażone w pętle indukcyjną.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toaleta znajduje się na parterze budynku.

5. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 - Referat Świadczeń

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:
- niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń,

- parter oraz 1 piętro - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia, natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd. Przed głównym wejściem
na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku.

Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik.
Opis części budynku, w którym znajduje się Referat Świadczeń.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu
do budynku.
Obsługa Klientów prowadzona jest na niskim parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców, które wyposażone jest w petlę indukcyjną. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

6. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym.
Biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze.
W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

7. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytów

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków znajduje się na 2 piętrze. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu
do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
Przed wejściem do budynku znajduje się domofon. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 • Tłumacz języka migowego online

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy swym Klientom we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Z tłumacza języka migowego on-line można skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać, bądź można połączyć się z dowolnego miejsca w godzinach urzędowania przez stronę internetową. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza w siedzibie Urzędu powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Kancelarii Podawczych bądź poinformować pracowników Urzędu o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy urzędu w parę minut udostępnią Państwu kontakt z tłumaczem języka migowego i pomogą w załatwieniu sprawy urzędowej.

 • Tłumacz języka migowego na wniosek

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim osobom uprawnionym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.
Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się niż PJM, powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

 • system językowo migowy (SJM),

 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

   

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie wniosku:

 • elektronicznie na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

 • za pośrednictwem platformy ePUAP,

 • wysyłając faks na numer 32 760 52 80,

 • pocztą na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,

 • osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2022 15:14:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie