Nabór uzupełniający Kandydatów na członków Komitetu


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
KOMITETU REWITALIZACJI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3379/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku

w dniach od 2 stycznia do 6 stycznia 2023 r.

przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich dla przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Podstawą przeprowadzenia naboru jest Uchwała Nr 539/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich.

 

I. Czym jest Komitet Rewitalizacji?
Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie.

II. Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania
Komitet Rewitalizacji składa się z interesariuszy rewitalizacji i liczy nie więcej niż 18 stałych członków, w tym:
1) 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji;
2) 2 przedstawicieli spośród właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
4) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie działalność gospodarczą;
5) 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
6) 2 przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;
7) 1 przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu;
8) 4 przedstawicieli Rady Miasta;
9) 1 przedstawiciela podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Kadencja Komitetu trwa cztery lata od momentu jego powołania.
Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Szczegółowe zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu zostały określone w Uchwale Nr 539/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2022 r.

III. Nabór uzupełniający Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Formularze zgłoszeniowe wraz z podpisanymi oświadczeniami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Siemianowicach Śląskich – nie otwierać” na jeden z wybranych sposobów:
1) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub
2) bezpośrednio do Kancelarii Podawczej, ul. Michałkowicka 105 lub ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe wzory formularzy, oświadczeń, list oraz innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia naboru zostały określone w Zarządzeniu Nr 3290/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 15 listopada 2022 r.

 

Kandydaturę można zgłaszać od 2 stycznia do 6 stycznia 2023 r.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  29‑12‑2022 09:25:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Banaczyk
email: i_banaczyk@um.siemianowice.pl
, w dniu:  29‑12‑2022 09:25:24
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2022 15:30:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie