Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - wybór czy obowiązek?


Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - wybór czy obowiązek?


Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Gminy "ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji". Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych.

W wyniku analizy art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy należy uznać, iż w regulaminie utrzymania czystości i porządku należy ustanowić selektywną zbiórkę powyższych odpadów komunalnych. Powyższe potwierdza prof. W. Radecki w "Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" - Warszawa 2012, wydanie 4, s. 107 "(...) obowiązek gmin to ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 5) oraz tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 6). Przez selektywne zbieranie pkt 15a dodany ustawa nowelizacyjną z dnia 1 lipca 2011 r. do art. 3 ust. 3 u. o. (Ustawy o odpadach) nakazuje rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.", a także na s. 145 i 146 Komentarza "z zestawienia art. 3 ust. 2 pkt 5 z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g. (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wynika, że selektywnie mają być zbierane następujące odpady komunalne:

1) co najmniej następujące frakcje odpadów:

a) papieru,

b) metalu,

c) tworzywa sztucznego,

d) szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

2) ponadto powstające w gospodarstwach domowych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odpady zielone.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy oraz obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Ustawa ponadto w art. 9u ust. 1 i 2 wskazuje, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, a także iż do kontroli tej stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Powyższe potwierdza prof. W. Radecki w Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" - Warszawa 2012, wydanie 4, s. 363 "konstrukcja art. 10 ust 2a u.c.p.g. na charakter blankietowy. O tym, co będzie czynem zabronionym pod groźba kary, decyduje rada gminy wydając uchwałę (regulamin) na podstawie art. 4. Należy wszakże pamiętać, że nie każde naruszenie regulaminu pociąga za sobą odpowiedzialność z art. 10 ust. 2a. Warunkiem jest, aby postanowienie regulaminu zostało sformułowane jako obowiązek i skierowane do określonego kręgu adresatów. Wówczas każdy adresat obowiązku, który go nie wykona, odpowie za wykroczenie z komentowanego przepisu"

Zgodnie z przyjętym uchwałą nr 285/2012 Rady Miasta Siemianowice Śląskie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

"§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

  1. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, (...)"

"§ 3. 1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 jest realizowany poprzez: (...)"

Wobec powyższego należy uznać, iż selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkowa, a jej nie wykonanie jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a ustawy. Nie tylko jednak, dlatego że tak uznała Rada, ale również dlatego, że to przepis prawa nakazuje ustanowienie obowiązku selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Wyjaśniając do kogo jest kierowany obowiązek selektywnej zbiórki informujemy, iż przez właściciela nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) należy rozumieć właściciela nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych potwierdza również w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.24.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski "(..) należy nadmienić, iż obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych jest obowiązkiem wynikającym z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zatem nieprzestrzeganie reguł w nich zawartych jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a wyżej powołanej ustawy. Zatem, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 9f ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent Miasta powinien podjąć działania zmierzające do pociągnięcia właściciela nieruchomości do odpowiedzialności za wykroczenie."


Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  11‑02‑2013 16:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3
, w dniu:  11‑02‑2013 16:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2013 15:53:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie