likwidacja mienia


Właściwy sposób postępowania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie odnośnie ustalenia sposobu zagospodarowania zbędnych i zużytych środków trwałych określa dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady prowadzenia gospodarki i ewidencji środków trwałych, wydawana przez kierownika jednostki, którym jest Prezydent Miasta, w ramach ustalania procedur wykonywania kontroli zarządczej (art. 53 ust. 1 oraz art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) z uwzględnieniem wytycznych określonych przez właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego, gdzie określenie zasad zarządu mieniem komunalnym należy do kompetencji Rady Miasta (art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Przy ustalaniu zasad zagospodarowania składników majątkowych zbędnych z punktu widzenia Urzędu Miasta brane są pod uwagę zasady wynikające z:

● rozwiązań obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, oczywiście po odpowiednim dostosowaniu ich do potrzeb jednostki,
● art. 68 ustawy o finansach publicznych wymagającego, aby zadania jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych były realizowane w sposób efektywny i oszczędny, przy zapewnieniu ochrony powierzonych im zasobów,
● art. 50 ustawy o samorządzie gminnym (odpowiednio także art. 50 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) stanowiącego, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym (odpowiednio powiatowym) jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Biorąc pod uwagę te uregulowania użytkowane składniki mienia są:

● wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych jednostki,
● chronione przed zniszczeniem lub utratą,
● utrzymywane w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem normalnego zużycia).

W ramach tych ogólnych zasad decyzje w sprawie zagospodarowania składników majątkowych, które są zbędne z punku widzenia jednostki, podejmowane są w sposób racjonalny i oszczędny.

Zasady racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zbędnymi środkami trwałymi samorządowych jednostek budżetowych dotyczą:

1. Wyzbywania się środków trwałych, które nie są i z różnych względów nie mogą być wykorzystywane w działalności jednostki ani w chwili obecnej ani w przyszłości, co wpływa na redukcję kosztów związanych z ich utrzymywaniem w stanie niepogorszonym i przechowywaniem.
2. Wymiany na nowsze środków trwałych, których koszty utrzymania i eksploatacji na skutek zużycia fizycznego bądź moralnego są nieopłacalne ekonomicznie.
3. Wyboru w pierwszej kolejności takich sposobów zagospodarowania zbędnych środków trwałych, które przysporzą dochodów jednostce samorządu terytorialnego (sprzedaż w drodze przetargowej, sprzedaż bezprzetargowa) bądź nie spowodują uszczuplenia jej stanu majątkowego (np. likwidacja fizyczna środka trwałego z wykorzystaniem jego części składowych jako części zamiennych do środków trwałych nadal eksploatowanych w jednostce, nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego do innej jednostki organizacyjnej macierzystej jednostki samorządu terytorialnego).
4. Stosowania fizycznej likwidacji środka trwałego dopiero w ostateczności - po stwierdzeniu, że jest całkowicie zniszczony lub niezdatny do eksploatacji ze względów technologicznych, a jego naprawa bądź unowocześnienie są niemożliwe lub nieopłacalne i nie można go zagospodarować poprzez sprzedaż bądź przekazanie innej jednostce.

Informacja wytworzona przez:
Sabina Marona
email: s_marona@um.siemianowice.pl tel.:32 7605276 fax: 32 7605280
, w dniu:  04‑06‑2010 17:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑06‑2010 17:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2019 12:55:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie