Nabór na ławników sądowych


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

 

 

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

Rada Miasta Siemianowic Śląskich- na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) - do końca października wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i do SąduRejonowegow Siemianowicach Śląskichna kadencję 2016-2019.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach w piśmie z dnia 25 maja 2015 r. - na podstawie art. 161 ww. ustawy - wystąpił do Rady Miasta Siemianowic Śląskicho dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

 

- do Sądu Okręgowego w Katowicach:

- 7 ławników do orzekania w sprawach karnych,

- 5ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

- 1ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 

- do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:

- 2ławników do orzekania w sprawach karnych,

- 12ławników do orzekania w sprawach rodzinnych

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Siemianowic Śląskichdo dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 30 CZERWCA 2015 r.

 

Ponadto zgodnie z ww. ustawą:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- jest nieskazitelnego charakteru

- ukończył 30 lat

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Siemianowicach Śląskich co najmniej od roku

- nie przekroczył 70 lat

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą natomiast być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

- adwokaci i aplikanci adwokaccy

- radcy prawni i aplikanci radcowscy

- duchowni

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej

- funkcjonariusze Służby Więziennej

- radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

Po taką informację należy zgłosić się do w punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 12, tel.: (32) 607 05 91, (32) 607 01 53

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Po odpis z Krajowego Rejestru Sądowego należy zgłosić się do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14,

 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Rada Miasta Siemianowic Śląskichbędzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Miejskiej Komendy Policji w Siemianowicach Śląskich.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskieul. Jana Pawła II 10na I piętrze w pokoju nr 12. Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskiehttp://bip.siemianowice.pl/w specjalnej zakładce "Nabór na ławników sądowych".

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek od 7,00 do 17,00

- wtorek do czwartku od 8,00 do 16,00

- piątek od 8,00 do 14,00

w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskieprzy ul. Jana Pawła II 10, na I piętrze w pokoju nr 12.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Siemianowice Śląskiepo 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnychpozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32/7605249; 32/7605253; 32/7605256.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aldona Nowak
email: a_nowak@um.siemianowice.pl tel.:32-760-52-53
, w dniu:  02‑06‑2015 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aldona Nowak
email: a_nowak@um.siemianowice.pl tel.:32-760-52-53
, w dniu:  02‑06‑2015 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2015 14:22:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie